بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

دیالوگ لورل و هاردی:


- میخوام ازدواج کنم.
- با کی؟
- خب با یه زن؛ مگه تو کسیو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه.
- آره.
- کی؟
- خواهرم.

  • ...:: بخاری ::...