بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

یه بنده خدایی تو گوگل سرچ زده "پارچه کدری" و رسیده به وبلاگ من.
اصن انقد کنجکاو شدم کجای بلاگم این عبارت هست، که خودمم یه بار سرچ زدم.
ینی فدای گوگل واقعن...!

  • ...:: بخاری ::...