بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

دیالوگ اون تبلیغاته:

-چرا بچه شما می تونه بخونه؟
- چون بش یاد دادیم!

  • ...:: بخاری ::...