بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

یک وقتی یکی نیست،

و تو نبودنش را حس می کنی.

یک وقتی یکی هست،

و تو نداشتنش را.

  • ...:: بخاری ::...