بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

خدایا؟ یعنی تو چقدر دوستمان داشتی که اجازه دادی بمیریم...

  • ...:: بخاری ::...