بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

پیوستن به پویش ها شاید در عمل، چیزی را تغییر ندهد. و البته همبشه ابتدایی ترین شکل ممکن دفاع، پیوستن به پویش ها است. امّا تکلیف ما را با خودمان و چیزهایی که قبول شان داریم مشخص می کند.

 

لینک

  • ...:: بخاری ::...