بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

پیوستن به پویش ها شاید در عمل، چیزی را تغییر ندهد. و البته همبشه ابتدایی ترین شکل ممکن دفاع، پیوستن به پویش ها است. امّا تکلیف ما را با خودمان و چیزهایی که قبول شان داریم مشخص می کند.

 

لینک

  • ...:: بخاری ::...