بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

ما چون کاسه ی آبیم بر سر آب. رفتن کاسه بر سر آب به حکم کاسه نیست؛ به حکم آب است.

بعضی می دانند بر سر آب اند و بعضی نمی دانند.

 

*فیه ما فیه/ مولوی

  • ...:: بخاری ::...