بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

ما چون کاسه ی آبیم بر سر آب. رفتن کاسه بر سر آب به حکم کاسه نیست؛ به حکم آب است.

بعضی می دانند بر سر آب اند و بعضی نمی دانند.

 

*فیه ما فیه/ مولوی

  • ...:: بخاری ::...