بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

اصن بعضیا ی راهایی پیدا می کن واس اینکه رو مخ آدم برنا... خود آدم میگه ایول، این یکی دیگه به عقل خودمم نمی رسید. ترکوندی.

 

  • ...:: بخاری ::...