بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

اصن بعضیا ی راهایی پیدا می کن واس اینکه رو مخ آدم برنا... خود آدم میگه ایول، این یکی دیگه به عقل خودمم نمی رسید. ترکوندی.

 

  • ...:: بخاری ::...