بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

این که یه چیزی مهم نباشه

فرق داره

با این که یه چیزی انقدر تکرار شده باشه که دیگه مهم نباشه.

  • ...:: بخاری ::...