بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

 

+ زود تر بیا؛ تو نباشی صلوات مان ناقص است...

*تصویر کامل

  • ...:: بخاری ::...