بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

 

+ کجا می خوای بری .......... چرا .......... منو نمی بری.........

+ فقط رفته باشی می فهمی.../

* تصویر کامل

  • ...:: بخاری ::...