بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

نام کتاب: زیرخاکی
نویسنده: مجید قیصری
داستان کوتاه
انتشارات: افق
قیمت: 2800 تومان
توضیح: خیلی دقیق، خیلی خاص و خیلی ریزبینانه از جنگ و آدم هایش حرف می زند.

 

در هیئت مجازی کتاب

  • ...:: بخاری ::...