بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

آبی و مشکی و فیروزه ای ات را گشتم

هیچ رنگی به دلم غیر طلایی ننشست...

  • ...:: بخاری ::...