بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

هوای لعنتی همیشه ی خدا دو نفره است.

  • ...:: بخاری ::...