بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

 

+ فتح المبین همه جایش شقایق است. لابد خون تو رنگی تر بود...

* تصویر کامل

  • ...:: بخاری ::...