بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

اصن تو برنامه ام گذاشتم یه سری ها تو زندگی شون فکر نکنن بهم. از باب قضیه ی ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان و این حرفا.

حالا یه کمی کند پیش میره ولی خب. درست میشه.

  • ...:: بخاری ::...