بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

اصن تو برنامه ام گذاشتم یه سری ها تو زندگی شون فکر نکنن بهم. از باب قضیه ی ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان و این حرفا.

حالا یه کمی کند پیش میره ولی خب. درست میشه.

  • ...:: بخاری ::...