بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

دیگ به دیگ میگه؟

1) روت سفید

2) روت سیاه

جایزه: تبلت نکسوس و کارت هدیه های 400 تومنی

 

  • ...:: بخاری ::...