بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

من اینجا نگنجم و تو آنجا دیر رسی.

گنجیدن من اینجا محال است و آمدن تو آنجا صعب.

تکوین محال، محال است؛ اما تکوین صعب، محال نیست...

 

*فیه ما فیه/مولوی

  • ...:: بخاری ::...