بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

من اینجا نگنجم و تو آنجا دیر رسی.

گنجیدن من اینجا محال است و آمدن تو آنجا صعب.

تکوین محال، محال است؛ اما تکوین صعب، محال نیست...

 

*فیه ما فیه/مولوی

  • ...:: بخاری ::...