بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

فیروزه ی گوهر شاد

سالهاست

روبروی باب الرضا

تمام قد

اذن دخول می خواند

گوش کن؟

حرف به حرف

تمام نقاره ها را تکرار می کند...

  • ...:: بخاری ::...