بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

فیروزه ی گوهر شاد

سالهاست

روبروی باب الرضا

تمام قد

اذن دخول می خواند

گوش کن؟

حرف به حرف

تمام نقاره ها را تکرار می کند...

  • ...:: بخاری ::...