بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

ای کاش مستجاب شدن دعاهایم مرا از تو دور نکند...

  • ...:: بخاری ::...