بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

هنوز هیچ کس مثل این آهنگ برای غزه نخوانده.

ممنون از مایکل هارت Michael Heart؛ که وسط قلب آمریکا این آهنگ را خواند و بی منت منتشرش کرد و عوض هزار هزار دلار، فقط هزاران هزار بازدید یوتیوب عایدش شد.

+ متن انگلیسی آهنگ

+ متن فارسی آهنگ (ببخشید بابت ترجمه اش. همین الان ترجمه کردم.)

  • فاطمه قلی‌پور