بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

google translate معمولا برای من به درد ترجمه کردن نمی خورد. عوضش به درد چک کردن تلفظ می خورد؛ به عنوان ماشینی که از روی قواعد تلفظ می تواند کلمه را بخواند.

تلفظ عبارت فرانسوی re bien را چک می کردم که دستم خورد به ماوس و سهوا روی گزینه did you mean کلیک شد. و گزینه did you mean روی فارسی تنظیم شده بود . و گوگل گاگول، re bien مرا translitrate یا همان «نویسه گردانی» کرد به فارسی...

و شاهکار ترجمه ماشینی را ملاحظه بفرمایید:


 

+ ینی.... من.....کللللللللن دیگه حرفی ندارم!

  • ...:: بخاری ::...