بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

 

مستی نه از پیاله، نه از خم شروع شد
از جاده سه شنبه شب «قم» شروع شد...

(فاضل نظری)

 

مسجد مقدس جمکران/جمکران-قم- 1395/3/2

* تصویر کامل

  • ...:: بخاری ::...