بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

اون چیه که چشم داره ولی نمی بینه،
پا داره ولی راه نمی ره،
نوک داره ولی غذا نمی خوره،
بال داره ولی پرواز نمی کنه؟

.

.

.
پرنده ی مرده

 

  • ...:: بخاری ::...