بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

اون چیه که چشم داره ولی نمی بینه،
پا داره ولی راه نمی ره،
نوک داره ولی غذا نمی خوره،
بال داره ولی پرواز نمی کنه؟

.

.

.
پرنده ی مرده

 

  • ...:: بخاری ::...