بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

نمایشگاه کتاب نود و سه، یک عالمه کتاب معرفی کرده بودم.

به بهانه معرفی کتاب، برگشتم به آن پست.

 

لینک پست در هیئت مجازی کتاب

 

لینک پست در حرف تو

  • ...:: بخاری ::...