بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

من خودم پاسدار فرهنگ این مملکتم جناب.

نمی بینی؟

لبم

هم رنگ خون شهداست.

  • ...:: بخاری ::...