بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

هدایت شدم

از باب الجواد

سمت کوثر

و در من انقلاب شد

تا چشمم به ضریحت افتاد

  • ...:: بخاری ::...