بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

دلم

جبرئیل شد

بالا رفت و بالا و بالاتر

تا رسید به گنبد طلایت

و بالهایش سوخت.

  • ...:: بخاری ::...