بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

ابن طاووس توی لهوفش نوشته وقتی شمر ـ لعنه الله علیه ـ برای عباس بن علی امان نامه آورد، عباس به او گفته «تبّت یداک...»

  • ...:: بخاری ::...