بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

ابن طاووس توی لهوفش نوشته وقتی شمر ـ لعنه الله علیه ـ برای عباس بن علی امان نامه آورد، عباس به او گفته «تبّت یداک...»

  • ...:: بخاری ::...