بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

نام کتاب: با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ

نویسنده: نادر ابراهیمی

داستان

انتشارات: اطلاعات

قیمت: 1400 تومان

توضیح: تعریف خاطراتی کوتاه از جنگ؛ از نگاه نفر سوم.

 

در هیئت مجازی کتاب

در حرف تو

  • ...:: بخاری ::...